กิจกรรมใน บก.อก.สพฐ.ตร.

ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร.
ตั้งเเต่ระดับสารวัตรขึ้นไป เข้าร่วมประชุมเพื่อ
รับฟังนโยบายบริหารจาก ผบก.อก.สพฐ.ตร.
ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร.
ร่วมทำกิจกรรม ๕ส บริเวณรอบอาคาร๑๑
บก.อก.สพฐ.ตร.
ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร.
เข้าร่วมรับฟังโอวาทและข้อแนะนำการปฏิบัติ
ราชการจาก รอง ผบช.สพฐ.ตร.
ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร.
รับฟังการมอบนโยบายจาก ผบช.สพฐ.ตร.
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.เข้าร่วมประชุมกำหนด
ทิศทางการบริหารงานนิติวิทยาศาสตร์ที่ห้อง
ประชุม ๓ ตึก๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาต
ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร.เข้า
ร่วมการเเข่งขันกีฬาเเชร์บอล ร่วมกับหน่วยงาน
ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาต
ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. เข้ารับการอบรม ๕ ส ที่ห้องประชุม ๓ พฐก. ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. เข้าร่วมฝึกประจำสัปดาห
ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร. ร่วม
กิจกรรม Big Cleaning Day
ข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.อก.สพฐ.ตร.เข้าแถวรอ
รับการฝึกประจำสัปดาห์ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจ
ข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.อก.สพฐ.ตร.เข้าร่วม
เเข่งขันกีฬาฟุตซอลภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ โรงยิม วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ข้าราชการตำรวจบก.อก.สพฐ.ตร.เข้าเเถวปฏิญาณตน หน้าอาคารที่ทำการกองบังคับการอำนวยการ
ข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.อก.สพฐ.ตร.ร่วมกีฬา
ภายในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.อก.สพฐ.ตร.ไปสัมมนา
ดูงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ต.อ.คมกฤช อมรปิยะกฤษฐ์ รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.เป็น
ประธานประชุมติดตามงานหน่วยงานในสังกัด บก.อก.ฯ
ข้าราชการตำรวจสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร.ได้ร่วมรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกัน ตามโครงการอาหารกลางวัน
ข้าราชการตำรวจสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร.ได้ไปร่วมพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวา
ที่ลานจอดรถ พฐก.
ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.สพฐ.ตร.ได้ร่วมรับ
ประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ตามโครงการอาหาร
กลางวัน
ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการบรรจุใหม่ สายอำนวยการเข้า
รับการฝึกภาคปฏิบัต
ข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.อก.สพฐ.ตร.ร่วมกันทำ
ความสะอาด รอบอาคาร๑๑ บก.อก.สพฐ.ตร.
   
บก.อก.สพฐ.ตร.ได้ร่วมประชุมในพิธีรับและส่งมอบและ
กำหนดหน้าที่ของผบช.สพฐ.ตร.
ข้าราชการสังกัดบก.อก.สพฐ.ตร.ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องใน
วันตำรวจแห่งชาติ ณ สโมสรตำรวจ วิภาวดี