หมายเลขโทรศัพท์ ของ บก.อก.สพฐ.ตร.
 สำนักงาน ผบก.อก.สพฐ.ตร.
 
 02 205 2189
 02 205 2189 (FAX)
 ฝ่ายธุรการและกำลังพล
 
 02 205 1060
 02 205 1061 (FAX)
 ฝ่ายยุทธศาสตร์
 
 02 205 1065-6
 02 205 2793 (FAX)
 
 ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
 
 02 205 1071
 02 205 2174 (FAX)
 ฝ่ายงบประมาณและการเงิน
 
 02 205 2663
 02 205 1064
 
 ฝ่ายกฎหมายและวินัย
 
 02 205 1068
 02 205 1068 (FAX)
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 02 205 1582
 02 205 1582 (FAX)